logo

Üdvözöljük a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből

Közérdekű adatok

Feltöltés/ Módosítás Archívum
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név) Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
2. Székhely 7300 Komló, Majális tér 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 7301, Komló Pf.: 82
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 72 582-340
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 72 482-045
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@komloikorhaz.hu
7. A honlap URL-je https://komloikorhaz.hu/
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Az Intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Az Intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő - Kedd: 07:00 – 15:30
Szerda - Csütörtök: 07.30 - 15:30
Péntek: 07:30 - 14:30
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, az egyes szervezeti egységek feladatai) Struktúra Archívum
organogram
A szervezeti egységek vezetői
Intézmény vezetői
Házirend 2021.05.01-től
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Intézmény vezetői
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Az intézmény adattal nem rendelkezik
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Hivatalos neve: Országos Kórházi Főigazgatóság

Elérhetősége:
Telefonszám: 06 1 356 15 22
Telefax: 06 1 375 72 53
Postacíme: 1125 Budapest, Diós árok 3.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Hivatalos neve: Országos Kórházi Főigazgatóság

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Telefonszám: 06 1 356 15 22
Telefax: 06 1 375 72 53
Postacíme: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Ügyfélfogadás rendje: https://okfo.gov.hu/
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervezeti és működési szabályzat 2020.11.25. Archívum
A szervezet alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
Ügyrend 2021.03.01-től
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től
Működési engedély 2019
Alapító Okirat 2021.03.01-től
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése az intézmény adattal nem rendelkezik
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás
Alapító Okirat 2021.03.01-től
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Betegfogadási és várólista szabályzat - feltöltése folyamatban
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól Archívum
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Saját fenntartású adatbázisok
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től ikt. Archívum
Adatvédelmi tájékoztató
Panaszkivizsgálási szabályzat 2. sz. melléklete
Adatkezelési tájékoztató kamera rendszerre 12.03.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól Archívum
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye az intézmény adattal nem rendelkezik
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések az intézmény adattal nem rendelkezik
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága az intézmény adattal nem rendelkezik
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A testületi szerv üléseinek napirendje az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok az intézmény adattal nem rendelkezik
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól az intézmény adattal nem rendelkezik
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok az intézmény adattal nem rendelkezik
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk az intézmény adattal nem rendelkezik
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények http://komloikorhaz.hu/hirek
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Közzétételi szabályzat 2021.09.01-től 2021-09-01
Formanyomtatvány a közérdekű adat igényléséhez
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ, Titkárság,
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 7300 Komló, Majális tér 1
Levelézi cím: titkarsag@komloikorhaz.hu
Postacím: Pf. 82
Tel.szám: 06-72/582-342
Fax szám: 06-72/482-045;
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Földesi Zsolt adatvédelmi tisztviselő
Elérhetősége:

0672/582 370
foldesi@komloikorhaz.hu
7300 Komló, Majális tér 1.

Adatvédelmi tájékoztató
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek az intézmény nem rendelkezik
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény nem rendelkezik
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
Várólista https://jogviszony.neak.gov.hu/varolista_pub/
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista az intézmény adattal nem rendelkezik
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai állami számvevőszék ellenőrzései
Intézkedési terv
értesítés utóellenőrzésről zárszámadás
figyelemfelhívó levél
utóellenőrzés elfogadása
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Hazai Külső ellenőrzések 2020. Archívum
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk 2020. évi fekvő-, egynapos ellátás statisztika Archívum
2020 éves járóbeteg statisztika
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2020 évi beruházási statisztika Archívum
Energiamegtakarítási intézkedési terv
Éves Energetikai Szakreferens jelentés 2020
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Elemi Költségvetés 2021. 2020-11-25 Archívum
Elemi Költségvetés 2020. 2020-02-21
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Éves költségvetési beszámoló 2020. Archívum
Könyvvizsgálói jelentés 2020
Szöveges beszámoló 2020.
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói az intézmény adattal nem rendelkezik
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb juttatásai Foglalkoztatottak
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve az intézmény adattal nem rendelkezik
II. Közzétételi egység: Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Szerződések - 2020 Archívum
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) az intézmény adattal nem rendelkezik
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei az intézmény adatokkal nem rendelkezik
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Támogatási Szerződés EFOP2218
Támogatási Szerződés ODOP313
Támogatási Szerződés TÁMOP612113
Támogatási Szerződés TIOP226
Támogatási Szerződés TIOP2282016-0001
Támogatói okirat KEOP4100K14_2014_0027
Támogatói okirat TÁMOP622
Támogatói okirat_EFOP182118
Támogatói okrat TÁMOP 622A09
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2021. év Beszerzési és közbeszerzési terv módosított 2021
Pathológiai ellátás Pathológia (Esprint) Közreműködői szerződés
felhivas Pathológia
Inkontinencia termékek beszerzése felhivas Inkontinencia
Inkontinencia (TZMO) adásvételi szerződés
2020. év Beszerzési és közbeszerzési terv 2020
Laboratóriumi szolgáltatás Eljárást lezáró döntés labor 2020
felhivas labor 2020
2019. év Arhivumban Archívum